Ratio Pricing

Start-off

580.000/1 tháng
1.550.000/3 tháng
 • 1 đơn* part lẻ (I, II, III)
 • 1 đơn* part Ii & III
 • 1 đơn* full
 • Không quảng cáo
 • Không giới hạn topic
 • Lộ trình nâng band
 • Bộ dự doán đề
 • Hỗ trợ Vocab/grammar
 • Bộ formula

Speed-up

840.000/1 tháng
2.000.000/3 tháng
 • 2 đơn* part lẻ (I, II, III)
 • 2 đơn* part Ii & III
 • 1 đơn* full
 • Không quảng cáo
 • Không giới hạn topic
 • Lộ trình nâng band
 • Bộ dự doán đề
 • Hỗ trợ Vocab/grammar
 • Bộ formula

Finish-up

1.300.000/1 tháng
2.700.000/3 tháng
 • 3 đơn* part lẻ (I, II, III)
 • 3 đơn* part Ii & III
 • 2 đơn* full
 • Không quảng cáo
 • Không giới hạn topic
 • Lộ trình nâng band
 • Bộ dự doán đề
 • Hỗ trợ Vocab/grammar
 • Bộ formula